Stichting de Kuil is opgericht op 17 juli 2009 door Jan van der Wardt voorzitter Rooms Katholieke Voetbalvereniging Zaandam (VVZ) en Ko Stanthardt voorzitter Tennis Vereniging Zaansport (TVZ). De Stichting is opgericht op verzoek van de Gemeente Zaanstad. De Stichting heeft ten doel het gelegenheid geven tot, bevorderen en ondersteunen van de sport in algemene zin in Zaanstad, in het bijzonder ten behoeven van de in Zaanstad gevestigde vereniging Hercules Zaandam en TVZaansport. De omzetting van VVZ naar Hercules Zaandam is ontstaan door de fusie van VVZ en PSCK.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: • Het beheer en de exploitatie van (register)goederen en/of andere vermogenswaarde (waaronder sportbenodigheden), daaronder begrepen het onderhoud van bedoelde registergoederen. • Het verhuren, in gebruik geven, verwerven en/of vervreemde, bezwaren en huren van registergoederen en/of vermogenswaarden. • Als zodanig wettige middelen die tot het gestelde doel kunnen leiden.

De Stichting beoogt niet het maken van winst. De activiteiten van de stichting zijn gericht op het mogelijk maken van de sportbeoefening en daarmee samenhangende activiteiten door inwoners van Nederland. Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door de huurinkomsten casu quo gebruikersvergoedingen, subsidies en donaties. Ook door verkrijgingen krachtens legaat of erfstelling of alle andere verkrijgingen en baten.

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 leden. 1 onafhankelijk bestuurder en 1 bestuurslid van Hercules Zaandam en 1 bestuurslid van TVZaansport. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal 5 jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond hernoembaar. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Het presidium kan aan hun bestuur toevoegen meerdere personen maar deze kunnen onafhankelijk zijn van of na ratio bestuurders zijn van Hercules Zaandam of TVZaansport.

Ons huidige bestuur bestaat uit: Jan van der Wardt onafhankelijke voorzitter Ko Stanthardt secretaris en afgevaardigde TVZaansport Bert Brinkkemper accommodatie zaken en afgevaardigde Hercules Zaandam Op verzoek van de stichting is het bestuur uitgebreid met: Peter van de Werff financiële zaken en penningmeester Hercules Zaandam Andre van de Nes financiële zaken en penningmeester van TVZaansport

Het bestuur komt bijna ieder vrijdagmorgen bij elkaar van 10.00 tot 12.00 uur en hebben zitting op de locatie bij TVZaansport. De stichting vergaderd 4 keer per jaar samen met de besturen van TVZaansport en Hercules Zaandam. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Voor controle van de jaarrekening wordt een externe accountant in geschakeld en tevens zijn we verplicht de jaarcijfers naar de gemeente Zaanstad te sturen.

KALENDER